תקנון - תקנון עמוד 2

 

מוסדות העמותה :

 • האסיפה הכללית
 • ועד העמותה
 • יו"ר העמותה
 • ועדת ביקורת

מינויים :

 • מזכיר
 • גזבר
 • יועץ משפטי
 • ועדת קבלה ואתיקה
 • ועדת כינוסים והדרכות
 • ועדת בחירות

האסיפה הכללית

1. האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של העמותה וכוללת את כל חברי העמותה.

2. אסיפה כללית רגילה תתקיים פעם בשנה, לאחר גמר ביקורת החשבונות השנתית של העמותה.

3. מועד ומיקום קיומה של האסיפה הכללית וסדר יומה, ייקבעו ע"י יו"ר הועד. הודעה על מועד האסיפה ומקומה תימסר לחברי העמותה לפחות 30 יום לפני מועד כינוסה.

4. אסיפה כללית שלא מן המניין, תכונס מפעם לפעם ע"פ בקשת הועד או ע"פ דרישה בכתב של לפחות 10% מחברי העמותה, או ע"פ בקשת ועדת הביקורת. אסיפה כללית ע"פ סעיף זה תזומן ע"י יו"ר העמותה בתוך 30 יום ממועד הבקשה. לא זימן היו"ר את האסיפה, יהיו המבקשים רשאים לזמנה בעצמם והעמותה תחוייב להשיב להם את הוצאותיהם בקשר לזימון האסיפה ולקיומה.

5. סדר היום של אסיפה כללית שלא מן המניין, ייקבע בהתאם לדרישת הגוף המבקש את זימונה.

6. יו"ר העמותה ישמש יו"ר אסיפה כללית מן המניין וכן אסיפה שלא מן המניין שכונסה ע"י הועד המנהל. יו"ר אסיפה כללית שלא מן המניין שכונסה ע"פ דרישת חברי העמותה, ייבחר ע"י חברי העמותה הנוכחים בעת פתיחת האסיפה.

7. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות רגיל של המשתתפים בה, פרט לאותן החלטות שהתקנון מחייב רוב אחר.

8. ההצבעות תהיינה גלויות, פרט לבחירות אישיות שתהיינה חשאיות. בכל מקרה של הצבעות חשאיות, ימנה היו"ר ועדת בחירות, בת שלושה חברים לפחות.

מניין :

9. אסיפה כללית תיפתח רק אם נכחו בה לפחות 10% אחוזים מכלל החברים או חמישים חברים לפחות, המספר הנמוך מבין השניים. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים.

10. לא נתכנס המניין האמור בשעה הנקובה, תידחה הישיבה בשעה אחת ותיפתח בכל מספר של משתתפים. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים להחליט ולדון, בכל מספר של משתתפים.

11. על אף האמור בסעיף 2) לעיל, בתום שעת הדחייה רשאי הועד, בהסכמת רוב המשתתפים, לדחות את האסיפה בשבוע ימים, לאותו מקום ולאותה שעה, ללא צורך בהזמנה נוספת, ואסיפה נדחית זו תהא חוקית לכל דבר ועניין בכל מספר של משתתפים.

ועד העמותה :

12. ועד העמותה יורכב מ-7 חברים, אשר ייבחרו בבחירות חשאיות אחת לשנתיים באסיפה הכללית.

13. הועד יורכב מיו"ר העמותה ומ-6 חברים נוספים במעמד של "חבר".

14. חבר ועד יוכל להגיש מועמדותו לתקופת כהונה נוספת ברציפות ובלבד שמספר התקופות הרצופות לא יעלה על שלוש.

15. הועד יישא באחריות הכוללת באשר לפעילות העמותה, בהתאם לתקנון למשך זמן כהונת הועד, ויהא רשאי להחליט על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין.

16. הצעות לשינויים בתקנון יופצו ע"י הועד לידיעת כל החברים בעמותה לפחות שלושים יום לפני מועד כינוס אסיפה כללית.

17. הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק העמותות או בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

18. ז. הועד ייזום, יווסת, יכוון ויפקח על כל עסקי העמותה ורשאי הוא למנות צוותים וועדות נוספות, ע"פ הצרכים שימצא לנכון.

19. הועד יהא הגוף המוסמך היחידי בכל הקשור להפסקת חברות או הטלת סנקציות על חבר בעמותה.

20. במקרה הצורך, יחליף סגן ראשון ליו"ר את היו"ר ואילו הסגן השני יחליף את הסגן הראשון בתפקידו. לתפקיד סגן שני רשאי היו"ר החדש למנות את אחד מחברי הועד, כל זאת עד לקיום מועד הבחירות באסיפה הכללית.

יו"ר העמותה

21. האסיפה הכללית תיבחר יו"ר בבחירות חשאיות, אחת לשנתיים.

22. לתפקיד יו"ר העמותה יוכל להיבחר מי שהינו במעמד "חבר" שנה לפחות.

23. מי שכיהן כיו"ר במשך תקופת כהונה מלאה, יהיה רשאי להציג את מועמדותו לתקופת כהונה נוספת ברציפות, אשר לאחריה לא יוכל להציג מועמדות לתפקיד זה, אלא אם כן חלפו שש שנים לפחות מתום תקופת הכהונה השנייה.

24. יו"ר העמותה יהיה בתוקף תפקידו יו"ר ועד העמותה.

25. היו"ר יבחר מבין חברי הועד שני חברים שיהיו סגניו.

26. יו"ר העמותה ימנה, בעצה אחת עם חברי הועד, מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, ועדת קבלה ואתיקה, ועדת כינוסים והדרכות, ועדת בחירות וועדות אחרות לפי הצורך. היו"ר יהא רשאי לקבוע את מספר החברים בכל ועדה וכן להגביל את זמן פעולתן (ועדות זמניות).

27. יו"ר העמותה יקבע ויפרסם בקרב חברי העמותה את ההדגשים בפעילות העמותה, בתכנית שנתית.

28. בסדר יום של אסיפה כללית, היו"ר ידאג להכניס את הנושאים הבאים:

29. דו"ח על פעולות העמותה ומוסדותיה.

30. דו"ח כספי של העמותה, אשר יוגש ע"י הגזבר.

31. ארגון הבחירות למוסדות העמותה (לכשיידרש)

32. הצגת המוסדות של העמותה (במקרה של בחירות

33. דיון בהצעות ובבקשות של חברים.

34. שונות

35. בהיעדר היו"ר, ימלא את מקומו סגנו הראשון ויהיו לו כל הסמכויות שיש ליו"ר. בכל מקרה של פרישת היו"ר בטרם סיים את תקופת כהונתו, ימונה הסגן הראשון לתפקיד היו"ר, עד לבחירות הקרובות.

 

ועדת ביקורת

36. בוועדת הביקורת יהיו 2 חברים מבין חברי העמותה.

37. חברי ועדת הביקורת ייבחרו אחת לשנתיים, בבחירות חשאיות, במסגרת האסיפה הכללית.

38. הועדה תבקר את כל פעולותיה הכספיות והכלליות של העמותה. במידה ותימצא לנכון, רשאית היא לשתף מפעם לפעם את אחד מחבריה בישיבות ועד העמותה או בכל ועדה אחרת, תוך תיאום מראש עם יו"ר אותה ועדה.

39. ועדת הביקורת תגיש את ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה לאסיפה הכללית.

מזכיר העמותה

40. אחת לשנתיים, ימנה היו"ר מזכיר מקרב חברי העמותה.

41. מזכיר העמותה יסייע ויפקח על ביצוע החלטות ועדות העמותה.

42. המזכיר יקבל לידיו העתקי פרוטוקולים מישיבות כל ועדות העמותה וירכז בידיו את כל המסמכים הרשמיים שמפרסמת העמותה.

43. המזכיר ישתתף בישיבות ועד העמותה ובישיבות ועדת הקבלה והאתיקה ויהא אחראי לרישום הפרוטוקולים בישיבות אלה.

44. המזכיר ירכז פניות של מועמדים להצטרפות ויקבע מועד לכינוסה של ועדת הקבלה, בתיאום עם יו"ר הועדה. כמו כן ינהל את פנקס החברים בעמותה.

45. יו"ר העמותה רשאי להחליף את המזכיר או להגביל את פעילותו.

46. בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו גזבר העמותה.

גזבר העמותה

47. הועד המנהל ימנה גזבר לעמותה מבין חבריה.

48. הגזבר ירכז בידיו את כל ניהול ההכנסות וההוצאות של העמותה ופעולותיו תוכתבנה ע"י הועד.

49. הגזבר יהא אחראי לגביית דמי החבר השנתיים.

50. אחת לשנה, יגיש הגזבר דו"ח כספי לוועדת הביקורת וליו"ר העמותה.

51. הגזבר יגיש ויציג דו"ח כספי בפני האסיפה הכללית, ע"פ סדר היום שייקבע ע"י יו"ר העמותה.

 

יועץ משפטי

52. הועד המנהל ימנה יועץ משפטי לעמותה.

53. היועץ המשפטי ייעץ לועד המנהל בכל הנושאים המשפטיים והחוקיים הנוגעים לפעילות העמותה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ינחה היועץ המשפטי את מוסדות העמותה כדי לודא כי הם פועלים בהתאם לתקנונה ויסייע בניסוח וקידום הצעות החלטה והצעות חוק בכנסת ובמוסדות המדינה.

54. בנוסף לאמור לעיל, ייצג היועץ המשפטי את העמותה בהליכים משפטיים שתינקוט או שיינקטו נגדה. ייצוג זה יכול שיינתן ע"י היועץ המשפטי עצמו או ע"י עורכי דין חיצוניים שיפעלו תחת פיקוחו של היועץ המשפטי.

ועדת קבלה ואתיקה

55. בוועדה זו יהיו 2 חברים אשר ימונו ע"י יו"ר העמותה.

56. ישיבות הועדה יזומנו ע"י מזכיר העמותה, שגם יהא נוכח בישיבותיה. הועדה תמליץ לוועד העמותה באשר לקבלת בקשות הצטרפות או דחייתן ובקשר לקבלת חריגים.

ועדת כינוסים והדרכות

57. אחת לשנתיים ימנה היו"ר שלושה חברים לוועדת כינוסים והדרכות.

58. הועדה תהיה אחראית לארגונם של ימי עיון, כינוסים, הדרכות ואירועים אחרים, שהיא, או הועד, ייזום אותם.

59. חומר תורתי ותכנים מקצועיים, שיועברו במסגרת ימי העיון הנ"ל, ייעשו בתיאום עם ועדת ההדרכה.

60. הועדה תדווח על פעולותיה ליו"ר העמותה והעתקים מהחלטותיה וישיבותיה יועברו למזכיר העמותה.

ועדת בחירות

61. אחת לשנתיים ימנה היו"ר שלושה חברים, אשר אינם מועמדים לבחירות, לוועדת הבחירות.

62. המינוי יעשה שלושה חודשים לפחות לפני מועד הבחירות לועד המנהל. מינוי הועדה יפקע עם ההכרזה על הרכב הועד המנהל החדש.

63. הועדה תקבל לידיה את סדר היום לאסיפה הכללית מידי יו"ר העמותה ותמנה את אחד מחבריה לנהל את הבחירות באופן חוקי.

64. הועדה תקבע ותגבש נוהלי בחירות, תרכז בידיה את רשימת בעלי זכות בחירה, את רשימת המועמדים, תבדוק את מעמד המועמדים ותציג את מועמדותם בבחירות בהתאם לתקנון.

65. הועדה תהא אחראית לפרסום תוצאות הבחירות.

כללי

מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, במשלוח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום או כתובת הדואר האלקטרוני שלו, לפי העניין, בפנקס החברים.

נכסי העמותה

1. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למימוש מטרותיה ואסורה חלוקת רווחים, בצורה כל שהיא, בין החברים.

2. פורקה העמותה, מכל סיבה שהיא, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואן ובמידה ונשארו בידיה נכסים, ימכרו הנכסים בידי המפרק והסכום שיתקבל יועבר על ידו לכל עמותה אחרת בעלת מטרות זהות, או דומות, למטרות המקוריות של העמותה או לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חברי העמותה.

אירועים עתידים

 • IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 עמותה לקידום איירסופט ומועדון טקטיקבול מזמין את כולם לתחרות ירי מעשי באקדחי Airsoft, שתתקיים באתר המועדון בבית ברל.התחרות ירי מעשי תתקיים בשישי 1/04/2016 ותתחיל בשעה 9:30.משתתפים מתבקשים להתייצב עד-9:30.דמי השתתפות הם 120 ₪ עם השכרת ציוד ו-60 ש"ח לבעלי ציוד… להמשך קריאה...