תקנון

 

 

פרק א' – תיאור העמותה

 

 • שם העמותה: עמותה לקידום איירסופט בישראל
 • שם באנגלית : Israel Airsoft Promotion Association
 • המען הרשום של העמותה: החורשיה 3,בית ברל 44905
 • מספר אצל רשם העמותות: 580581031

פרק ב. מטרות העמותה

1. לעודד, לפתח ולקדם בישראל ענף ספורט אתגרי ותחביב פופולארי הנושא ברחבי העולם את השם איירסופט (Airsoft).

2. לארגן תחרויות לנהל ולפתח קורסים, אירועים, טורנירים, הדרכות, השתלמויות, מפגשים, תצוגות, הרצאות וסדנאות, במסגרת העמותה בכל צורה ובכל מקום מוסדר המאפשר לעשות כן.

3. לעודד התקשרויות עם עמותות ,מועדונים וארגוני איירסופט אחרים בעולם ובארץ.

4. להוציא חוברות, עלוני פרסום, דפי מידע, פרוספקטים, סרטוני הדרכה מכל צורה שהיא בכל הקשור בקידום מטרות העמותה וחבריו, בין באמצעות דפוס ובין באמצעות המדיה הדיגיטלית והאינטרנט.

5. לדאוג לעניינם של חברי העמותה בפני מוסדות, ארגונים ורשויות ממשלתיות ומוניציפאליות בישראל ולייצג את חברי העמותה בפני מוסדות הנ"ל, בכל עניין אותו ועד העמותה תחשוב לנחוץ, וכן לייצג את חברי העמותה בפני כל גוף או מוסד אשר לפי דעת ועד העמותה יש צורך לייצגם לפניו, והכל בהתאם ובכפוף למטרות העמותה.

6. לפרסם בכל דרך את פעילות העמותה בקרב חובבי תחום איירסופט בישראל.

7. לצרף חברים חדשים לעמותה.

8. לייעץ לחברים וליידעם בכל הנוגע לציוד איירסופט: תנאי החזקתו הבטוחה, על תנאי השינוע הנכונים שלו לאירועי העמותה, החידושים האחרונים בעולם בתחום הציוד הנ"ל לרבות מידע על חלקי חילוף ושדרוגים, להביא לידיעתם מגוון פעילויות אתגריות בתחום המתקיימות בארץ ובחו"ל, ולשם כך להחזיק אתר אינטרנט של העמותה אשר יתעדכן מעת לעת לפי המידע אשר יגיע.לייעץ בכל הנוגע לארגון וקיום של אירועים ותחרויות ולהמליץ לכל מאן דהו על תשתיות מתאימות לקיום אירועים אלה.

 

פרק ג. סמכויות

1. העמותה היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלל זה, ובנוסף לאמור בתקנון, תהיה העמותה מוסמכת לעשות כדלקמן:

2. לקיים קשר עם הכנסת ומשרדי הממשלה וביניהם משטרת ישראל, ועדת צעצועים מסוכנים במשרד הכלכלה וכן מוסדות אחרים, בארץ ובחו"ל, אשר להם עניין ומטרות משותפות עם מטרות העמותה, לשמור על זכות העמותה להביע דעה ולהשפיע בכל הנושאים הקשורים במטרות העמותה ולייצג את חברי העמותה בפני הגופים הנ"ל.

3. לקיים כנסים מקצועיים וימי עיון, ספריה, פעולות תרבות ולהשתתף בארגון כינוסים וקורסים מקצועיים.

4. להוציא לאור ולהפיץ חוברות הדרכה ופרסומים מקצועיים בכל מדיה תקשורתית, בהתאם לצורך.

5. לשתף פעולה עם ארגונים בינלאומיים, הקרובים או זהים במטרותיהם למטרות העמותה.

6. לנהל משא ומתן עם כל גוף ממשלתי, ציבורי, מסחרי, בנק, תאגיד, רשות, מוסד או קרן, לצורך קבלת מימון ו/או סיוע לעמותה ו/או לחבריה.

7. לנהל משא ומתן עם כל בנק, גוף, תאגיד, רשות, מוסד, קרן או כל אדם, לצורך השקעות כספי העמותה, לעשות כל פעולה כספית ומסחרית, לפתוח חשבונות מכל סוג שהוא, בכפוף לכללי ניהול תקין , להחזיק, להוציא, למשוך, לקבל, להסב, למסור לגוביינא, להוציא שטרות, המחאות וכל מיני התחייבויות ולעשות באלה כל פעולה על פי דין.

8. לגייס כספים בכל דרך שהיא ובכלל זה דמי רישום, דמי חבר שנתיים, עמלות, סיועים, תרומות, השתתפות ו/או החזר הוצאות.

9. לפעול בכל דרך חוקית לקידום מטרות העמותה.

10. להעסיק בשרותה עובדים, קבלנים, מומחים ויועצים, בכל תחום שיראה לעמותה, הן בשכר והן בהתנדבות.

11. לעשות כל פעולה משפטית אותה מוסמכת לעשות עמותה ע"פ חוק העמותות, תש"מ – 1980, שאיננה אסורה על פי דין.

12. בדרך כלל, לעשות כל פעולה ולתת כל התחייבות, הנחוצות לשם השגת מטרות העמותה ומימושן.

 

פרק ד. חברות בעמותה

חברי העמותה יהיו:

1. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

2. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

3. "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

4. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

5. כשר להיות "חבר" כל אדם אשר מלאו לו 17 שנים ומעלה, אשר יביע רצונו להתקבל כחבר העמותות ימלא ויחתום על טופס ההצטרפות ותנאיו (להלן טופס ההצטרפות) ואשר יעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

 • קטין שלא מלאו לו 18 שנה ימציא אישור הורים המהווים אפוטרופוס אחראי וצילום תעודת זהות של ההורה המאשר את ההצטרפות לעמותה.
 • שולמו דמי חבר לשנה.
 • ייחתם תצהיר בריאות ויומצא אישור רפואי בתוקף שיתחדש מידי שנה יחד עם תשלום דמי החבר השנתיים.
 • אושרה החברות ע"י ועד העמותה והונפק כרטיס חבר תוך ארבעה שבועות מיום הגעת הבקשה או התשלום ל העמותה.
 • ועד העמותה שומר על זכותו לסרב לצרף מועמד לשורות העמותה.
 • ועד העמותה שומר על זכותו לדרוש מהמועמדים להמציא מסמכים ו/או אישורים שונים (כדוגמת: תעודת יושר וכויוצ"ב) כתנאי לשקילת מועמדותם.

פרק ו'. הפסקת / השעיית החברות

החברות בעמותה תיפסק בעקבות אחד מהמקרים:

 1. ועד העמותה רשאי לסרב לקבל חבר חדש תוך ארבעה שבועות מיום הגשת הבקשה או התשלום. באם שולמו דמי החבר השנתיים ידאג ועד העמותה להשיבם במלואם תוך 14 ימי עסקים. ועד העמותה במידה וסירב לרשום חבר עמותה ינמק את סירובו לרישום.
 2. במותו של החבר תפקע חברותו. יובהר כי החברות העמותה הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה ו/או להשכרה ו/או לכל דיספוזיציה אחרת.
 3. בעזיבתו מהעמותה ע"י מתן הודעה בכתב ועד העמותה.
 4. באם לא המציא וחתם החבר על תצהיר בריאות ו/או לא חידש את תצהיר הבריאות בהתאם לדרישות העמותה.

ועד העמותה רשאית להפסיק חברות בעמותה באחד מהמקרים הבאים:

 1. אם עשה החבר מעשה הנוגד את מטרות העמותה.
 2. אם החבר מחבל בשלמות העמותה או פוגע במי מחבריו ו/או בכל צד ג' כלשהו.
 3. אם החבר גרם נזק למוניטין העמותה או לשמו הטוב.
 4. אם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת ובלתי ראויה באירועי ולא נשמע להוראות המפעילים והמדריכים.
 5. אם החבר אינו נענה לדרישות ועד העמותה ו/או מפר את החלטותיה, ו/או תקנונה, בין אם ע"י מעשה ובין אם ע"י מחדל.
 6. הודעה על הפסקת החברות תשלח בכתב אל החבר. חבר שהוחלט על הוצאתו מהעמותה לא יוחזרו לו דמי החבר השנתיים במלואם או בחלקם.
 7. באם לא שולמו דמי החבר השנתיים עם דרישת העמותה.

 

זכות טיעון בטרם הפסקת חברות

12. לחבר, אשר קיבל הודעה על כוונה להפסיק את חברותו בעמותה, תעמוד זכות לטעון את טיעוניו בפני ועד העמותה בתוך 21 יום מיום ההודעה על כוונה להפסיק את חברותו, ועד העמותה ינמק את טיעוניו והחלטתו בתוך 14 יום מיום שהתקבלו טעוני החבר כאמור לעיל.

פרק ז': זכויות וחובות של חבר העמותה

זכויות :

 1. כל חבר זכאי לבחור ולהיבחר לכל אחד ממוסדות העמותה, בהתאם לתקנון.
 2. עקרון השוויוניות יחול על כל חברי העמותה (דהיינו חבר אחד=קול אחד)
 3. כל חבר זכאי ליהנות מכל שרות או פעולה של מוסדות העמותה.
 4. לכל חבר זכות השתתפות באירועים, מפגשים, תצוגות, הרצאות, סדנאות, הדרכות, השתלמויות וקורסים וכל פעילות אחרת הנערכת מטעם העמותה בין בתשלום ובין שלא בתשלום כפי שייקבע ע"י הועד.

5. חבר יהא זכאי להנחות והקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת העמותה על ידי הועד.

 

חובות :

 1. כל חבר חייב לפעול ולציית להחלטות ועד העמותה והאסיפה הכללית.
 2. על כל חבר מוטל לשלם לקופת העמותה את דמי הרישום ואת דמי החבר השנתיים, שפי כפי שיוחלט ע"י הועד.

פרק ח': מקורות מימון :

מקורות המימון של העמותה יהיו כדלהלן :

1. עם הגשת טופס מועמדות לחברות, ישלם המועמד דמי רישום, שגובהם ייקבע מעת לעת. דמי הרישום יוחזרו לו במידה ובקשתו תידחה.

2. דמי חברות שנתיים, כפי שייקבע מעת לעת.

3. הכנסות בלתי קבועות, תרומות ממוסדות המדינה, מוסדות ציבור, גופים מסחריים ומחברים ומכאלה שאינם חברים בעמותה.

4. הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים מקצועיים, הדרכות והשתתפות בימי אירועי העמותה.

5. במידה ויתעורר חשש לגבי מקור הכנסה כל שהוא, באשר לניגוד אינטרסים או מבחינה אתית, יובא הדבר להכרעת היועץ המשפטי של העמותה.

פרק ט ' : ניהול העמותה :

1. כל מסמך אשר יש בו כדי לחייב את העמותה בהתחייבות שאינה כספית, לא יהיה בר תוקף אלא אם נחתם ע"י יו"ר העמותה וכן ע"י לפחות אחד מבין שני סגני היו"ר והגזבר, בצירוף חותמת העמותה.

2. לא תותר הוצאה כספית מעל סכום שייקבע ע"י הועד המנהל, אלא בחתימת הגזבר ויו"ר העמותה ולחילופין בחתימת אחד מהם בצירוף חתימת אחד מסגני היו"ר. לחתימות כנ"ל תצורף חותמת העמותה.

אירועים עתידים

 • IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 עמותה לקידום איירסופט ומועדון טקטיקבול מזמין את כולם לתחרות ירי מעשי באקדחי Airsoft, שתתקיים באתר המועדון בבית ברל.התחרות ירי מעשי תתקיים בשישי 1/04/2016 ותתחיל בשעה 9:30.משתתפים מתבקשים להתייצב עד-9:30.דמי השתתפות הם 120 ₪ עם השכרת ציוד ו-60 ש"ח לבעלי ציוד… להמשך קריאה...