כללי MilSim

כללי MILSIM נלקחו מפורום הקפטנים, בהמשך CF.

1. הגדרות כלליות

2. השתתפות וההצבעה בפורום הקפטנים

3. על קבוצות ושחקנים

4. כנס הקפטנים

5. מטרות ומהלך המשחק

6. דרישות בטיחות לכלי איירסופט

7. ציוד משחק

8. דרישות לציוד מגן

9. הוראות והובלה

10. בטיחות בעת הפעילות

11. כלי רכב

12. "הרוגים"

13. "שבויים"

14. נציגי תקשורת

15. אורחים

16. מארגני המשחק

17. יזמות של משחקי CF (משחקים גדולים)

18. רכוש פרטי

19 - איסורים!

20. אחריות השחקנים על התנהגות לא ספורטבית, הפרת חוקי האיירסופט והגבלות שנקבעו בתסריט המשחק

21. שונות

1. הגדרות כלליות

1.1 . איירסופט ( להלן: "משחק" ) - משחק מלחמה-ספורטיבי, ללא מטרת רווח .

1.2 . פורום הקפטנים של קבוצות האיירסופט הישראליות (CF) הוא צורה של התארגנות עצמית של קהילת שחקנים איירסופט בישראל.

1.3 . תקנון החוקים הזה מגדיר את העקרונות הבסיסיים של הארגון CF .חברות בארגון CF מחייב שחקן/קבוצה בעמידה המלאה של כול סעיפי התקנון , הפרת של אחד מסעיפי התקנון תגרור הרחקה זמנית או קבוע של אותו שחקן/קבוצה בהתאם לחמורת המקרה.

1.4 מטרותיה העיקריות של CFהיא פיתוח קהילת האיירסופט,תוך שאיפה וחזון לקידום איירסופט בישראל.

1.5 . בין מטרותיה של CF :

פיתוח תחום איירסופט .

ליזום משחקי קבוצות מאורגנים (משחקים גדולים).

הגדלת מספר השחקנים בישראל.

ייצוג תחום האיירסופט בארץ תחת תדמית של רוח ספורטיבית , מוסריות , כבוד הדדי והגינות .

תיאום וגישור בין קבוצות איירסופט - וחבריCF .

2. השתתפות וההצבעה בפורום הקפטנים

2.1 . חבריCF הם קבוצותאיירסופטאשר עומדים בתנאי הקבלה להיות חברים ב CF והתחייבות להשתתףבפעילות של CF.

2.2. לכלחברי CF ישאתהזכותלהעלותנושאיםולהשתתףבדיונים השונים .

2.3. קבוצהחדשה אשר רוצה להצטרף מחויבת להיותמוצגתבכינוס\פורוםשלCF .

קבוצה יכולה להתקבל רק לאחר הצבעה של חברי CF,ברובהקולות.

2.4.שלילת חברות בארגון CFיכול במקרים הבאים:

באופןאוטומטי , במידה וההשתתפותהאחרונהשל נציגי הקבוצה במפגש CF עברה יותרמשנה.

באופןאוטומטי , אםלאהופיעבמשחקCF (משחק גדול ) במשךשנה.

בעת אי עמידה בחוקי התקנון ובהצבעהשלחבריCF , ברובהקולות.

2.5. קיימים שתי סוגי חברות בארגון CF בעלי זכות הצבעה וללא זכות הצבעה.

2.5.1. זכות הצבעה : קבוצה אחת = קול אחד.

2.5.2. חברי CF ללא זכות הצבעה.

 • קבוצה חדשה במשך שנה אחת לאחר הצטרפות ל CF
 • נציגים של עמותות איירסופט נוספות אשר אינם מוגדרים חברי ארגון CF

3. על קבוצות ושחקנים

3.1 . צוותCF יחזיק ברשימת שחקני איירסופט של קבוצות CF.

3.2 . נתונים:

נתונים ציבוריים

שם הקבוצה, מקום הקבוצה בהארץ, מעמד ב CF , מידע על השתתפות הקבוצה באירועי CF . מידע על סנקציות שהוטלו על הקבוצה;

כינוי של השחקן , תפקידו בקבוצה, מידע על הסנקציות שהוטל על השחקן.

מידע חסוי .

שמו של השחקן , פרטים ליצירת קשר, מידע על בעיות רפואיות.

3.3 . עדכון פרטים מתבצע בעת הרשמה למשחקים.

3.4 . מידע ציבורי על קבוצות ושחקנים ניתנים ללא הגבלה,כוללים פרסום באינטרנט.

3.5 . מסירת מידע אישי:

 • לנציגי צוות מארגן משחקים של CF.
 • למארגני משחק אחרים של קבוצות השייכות לCF . (במידה והשחקן לא ציין אחרת)
 • מסירת מידע אישי יתבצע אך ורק בהסכמתו של השחקן שלגביו מידע זמין .

4. כנס הקפטנים

4.1 . לפי בקשתו של ראש ,CFאך לא פחות מפעם ב-6 חודשים , כל קפטן המייצג קבוצת איירסופט השייכת לארגון CFרשאי לעלות להצבעה את הצורך לכנס נוסף.

4.2 . בכינוס של CF חייב להיות נוכח הקפטן\סגנו או מיופה כוחו של הקפטן ,לא יותר מ-2 נציגים מכל קבוצה.

4.3 .בהסכמה מראש כל קפטן יכול לייצג התאחדות של כמה קבוצות, לקבל החלטות ולהצביע מטעמם.

4.4 . את הכנס מנהל ראש CF ואו נציג מטעמו.

4.5 . הודעה על הזמן והמקום של הכנס יפורסמו באתר\דף רשמי של CF,לא פחות מ -14 יום טרם הכנס.

4.6 . תוצאות\החלטות הכנס יפורסמו באתר\דף רשמי של CF תוך 7 ימים לאחר הכנס.

5. מטרות ומהלך המשחק

5.1 . במשחק משתתפות מספר קבוצות ומצוידות בהתאם לחוקיCF .

5.2 . המשחק יתבצע בשטח מוגדר מראש ולפי כללים אשר נקבעו על ידי מארגני המשחק. כולל גבולות גזרה, התסריט והתנהלות הכוללת של המשחק.

5.3 . מחנה מגורים(שטח הניטראלי ) לא נכלל בשטח המשחק (מלבד במקרים כאשר זה מצוין מראש בכללי המשחק הספציפי). מחנה המגורים יסומן בסס"ל.

· ירי באזור מחנה המגורים אסור בהחלט!, במידה ונצפה שחקן אשר חרג מהנהלים האלו "בשוגג" באחריות השחקן שלידו להעיר את צומת לבו של השחקן היורה לחדול מירי במידי ולהתרחק לאזור בטוח אשר מוגדר מראש כמותר ומאושר לירי .

5.4 . מטרת המשחק בכללי (משחק גדול ) על כול צד - להשלים את המשימות שהוטלו עליו לפי התסריט.

5.6 . במקרים מסוימים במהלך המשחק, במלואו או בחלקו, יהיה מנוהל על ידי מרשלים (מפקחים מטעם מארגני המשחק ואו מטעם CF), פיסקתם/הוראות אשר ניתנים על ידם בכול הקשור למשחק אינם ניתנים לערור ויש לציית להם במידי בזמן המשחק.

5.7 . המשחק מבוסס על הגינות יושר רוח ספורטיבית וכבוד הדדי.לכן כל הסכסוכים , ויכוחים והמריבות או כול התנהגות לא נאותה בין השחקנים במהלך מהשחק אסורה בהחלט .

שחקנים אשר לא יכולים לשלוט בעצמם ויחרגו מכללים אלו ,יתבקשו לצאת למחנה המגורים.

5.8 . חל איסור מוחלט על שימוש של אלכוהול או סמים בזמן המשחק !. אחריות האכיפה היא על הקפטנים של הקבוצות ! .

6. דרישות בטיחות לכלי איירסופט:

6.1 אקדחים:

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 110 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 0 מ.

6.2 כלי עיקרי:

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 130 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 10 מ.

6.3 מקלע:

תנאים נוספים – רק כלים שהם רפליקות של כלי ירייה מדגם מקלע.

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 140 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 15 מ.
 • ירי אוטומטי – מותר.

הבהרה – לקבוצה זו מסווגים אך ורק כלים אשר הוגדרו ע"י היצרן כרפליקות של כלי ירייה מסוג מקלע (Machine Gun). שדרוגים כל שהם של רפליקות של כלי ירייה מסוג רובה סער אינם יכולים להיות מסווגים לקבוצה זו.

6.4 רובה צלפים חצי אוטומטי:

תנאים נוספים :

א. מניעת אפשרות להפעלת כלי באופן פעולה של ירי אוטומטי.המניעה חייבת להיות ממומשת או ע"י היצרן של הכלי, או ע"י התקנת חסם ירי אוטומטי בתוך גיארבוקס. כל צורת ביטול ירי אוטומטי אינה חוקית עבור קבוצה זו.

ב. מחויב בדורגלים וכוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 2 לפחות המותקנת על הכלי.

ג. לקבוצה זו מסווגים אך ורק כלים אשר הוגדרו ע"י היצרן כרפליקות של כלי ירייה מתאים לקלע (כולל M4). שדרוגים כל שהם של רפליקות של כלי ירייה מסוג רובה סער אינם יכולים להיות מסווגים לקבוצה זו.

מהירות כדור מכסימלית – עד 150 מ"ש.

מרחק ירי מינימאלי – 20 מ.

ירי אוטומטי – אין.

6.5 כלי צלפים:

תנאים נוספים:

א. רק כלים בעלי מנגנון טעינה בריחי (bolt action).

ב. כוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 3 לפחות המותקנת על הכלי.

ג. דורגלים מותקנים על הכלי.

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 180 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 30 מ.
 • ירי אוטומטי – אסור.

6.6 כלים - ה50,CAL 338 ו.408

מהירות כדור מכסימלית – עד 200 מ"ש.

מרחק ירי מינימאלי – 40 מ.

ירי אוטומטי – אסור.

7. ציוד משחק

7.1. כל שחקן רשאי להשתמש בלבוש ובציוד טקטי בסגנון "צבאי".

7.2. שחקנים מאותה קבוצה חייבים לשמור על אחידות בלבוש.

7.3. יש איסור על ביגוד "אזרחי" במשחק (במקרה וזה לא נדרש לפי כללי משחק ספציפי).

7.4 יש איסור על שימוש בסממנים טרוריסטים כגון כפיות ודגלים שמזוהים עם ארגון טרור. – פרט ל-shemagh(כפייה בצבע ירוק כהה)

7.5 פירוטכניקה - אסורה, עד שנאמר אחרת בחוקי משחק ספציפי.


 

8. דרישות לציוד מגן

8.1. בזמן פעילות איירסופט חובה על כל משתתף להרכיב משקפי מגן.

8.2. מומלץ שימוש במשקפי מגן העונים על דרישות תקן הבטיחות ANSI z.87.1.משקפי מגן שאינם בעלי תקן זה חייבים לעבור בדיקת עמידות לפני תחילת האירוע. בדיקת עמודות תתבצע ע"י ירי של מספר כדורים אל תוך המשקפיים ממרחק של מטר אחד, כאשר משקפי מגן מוחזקים ביד או מונחים על הרצפה.

8.3. המשקפיים חייבות להיצמד לפנים כדי למנוע חדירת כדור מהצד.

8.4. מומלץ להשתמש בכפפות מגן וגם בציוד מגן לפנים, כגון מסכות מיגון שונות, מסכות בד וכ"ו.

8.5. מומלץ להשתמש במגני ברכיים ומרפקים.

8.6. מומלץ להשתמש בנעלים גבוהות.

8.7. מומלץ לכבוש כובע בעת האירוע.

9. הוראות והובלה

9.1. הובלת כלי איירסופט תתבצע בקופסא או בתיק סגור.

9.2. בעת ההובלה הכלי יהיה פרוק ממחסנית, מבלון גז ומבטרייה לכלי המופעל גז או חשמל, בהתאמה.

9.3. אסור לשאת כלי איירסופט ללא אריזה במקומות ציבוריים.

10. בטיחות בעת הפעילות

10.1. טעינת הכלים (הכנסת מחסנית) תעשה רק אחרי וידוי כי כל המשתתפים חובשים משקפי המגן.

10.2. המשתתף לא יוריד משקפי מגן בעת הפעילות בשום אופן.

10.3. בסוף הפעילות המשתתפים יוודאו כי כלי איירסופט שלהם פרוקים בצורה הבאה:

א. הוצאת מחסנית

ב. ווידוי כי בתוך הכלי לא נשארו כדורים

ג. ירי סרק מהכלי לכיוון בטוח.

ד. נצירת הכלי.

10.4. הסרת משקפיים בתום הפעילות תבוצע רק אחרי פריקת כל כלי איירסופט והוראה מפורשת מקצין הבטיחות של האירוע.

10.5. כלי איירסופט לא יכוון לעבר אנשים אלא אם כן בעת הפעילות עצמה.

10.6. במקרה ומישהו ממשתתפי הפעילות מבחין באדם ללא משקפי מגן, גם אם זה עובר אורח, יחדל מייד מפעילות ויתריע בפני שאר משתתפי האירוע על ידי צעקות "חדל".

10.7. בשמיעת צעקות "חדל" המשתתף ינצור את כלי האיירסופט שלו ויצעק "חדל" על מנת לאשר את קבלת ההודעה ולהעבירה הלאה למשתתפים שטרם שמעו את ההוראה.

10.8. חל איסור מוחלט על ירי לכיוון בעלי חיים.

10.9. בעת לוחמה בשטח בנוי השחקן חייב ללבוש מסכת מיגון לפנים.

10.10. אזורים, בהם טווח התקלות ממוצע הינו קטן מ 10מ. (אזורי לש"ב) יסומנו על מפות המשחק ויוגדרו בתדריך לפני המשחק.

10.11. חל איסור על נשיאה בידיים של כלים בעלי מהירות מקסימלית מעל 110 מ"ש באיזורים בעלי טווח התקלות ממוצע מתחת ל 10מ. עם זאת מותרת נשיאתם של כלים הללו מאחרי הגב, בתוך תיקים וכ"ו.

10.12. חל איסור על פתיחה באש מאחורי פינה של מבנה כאשר השחקן אינו מזהה את המטרה (זיג ערבי ).

10.13. כל הכלים הנמצאים בשימוש בעת אירוע איירסופט חייבים לענות על דרישות בטיחות לכלי איירסופט, כפי שפורטו בסעיף 2.

11. כלי רכב

11.1. הכנסת רכב למשחק, השתתפות הרכב, תנאי "השמדה" והגבלות, ייקבע לא מאוחר משבועיים לפני כל משחק עם מארגן המשחק.

11. 2. רכב מחוייב טסט וביטוח.

12. "הרוגים"

12.1. "הרוג" הינו שחקן אשר ספג פגיע על ידי כדור אחד לפחות בכל אזור בגוף, הלבוש או הציוד שהוא נושא (אלא אם כן נקבע אחרת בתסריט המשחק).
פגיעה על ידי ריקושט אינה נחשבת. פגיעה בכלי איירסופט אינה נחשבת. אש ידידותית נחשבת בדיוק כמו אש אויב.

12.2. "הרוג" על ידי רימון דמה נחשב שחקן השוהה ברדיוס 3 מטר מרימון דמה מופעל או שספג לפחות פגיעה אחת מרסס או כדור מרימון הדמה בכל אזור בגוף, הלבוש או הציוד שהוא נושא.

12.3. שחקן אשר נפגע על ידיי דמוי נשק קר(סכין) נחשב "הרוג".

12.4. "הרוג" באופן מיידי מתחייב לסמן שפגעו בו (להרים יד ולהודיע בקול רם), לאחר מכן ללבוש סרט בצבע אדום או כתום על הראש או על הצוואר (בשעות החשיכה פנס נץ-נץ בצבע אדום) ולהתקדם למקום הנקבע על פי התסריט.

12.5. "הרוג" יוצא מן המשחק לזמן המוגדר מראש, בצורה מיידית. ללא עיכובים בשטח משחק.

12.6. "הרוג" הנמצא בשדה המשחק לא יעשה את הדברים הבאים: להעביר כלי משחק, להעביר תחמושת, לנהל שיחות עם שחקנים שאינם "הרוגים", למסור פרטים כלשהם על הקבוצה היריבה או על התפתחויות במשחק .

12.7. "הרוג" ישמור על דממת אל חוט מוחלטת עד חזרתו למשחק (נוהל מתים לא מדברים).

13. "שבויים"

13.1. כל שחקן יכול להילקח בשבי.

13.2. שחקן אחד יכול להילקח בשבי כאשר הוא נמצא בנחיתות מספרית יותר מ-2 ל-1. השחקנים חייבים להיות בטווח של כשלושה מטרים לפחות מהנשבה. אם יש עמידה בכל התנאים ולשחקן הנשבה מוכרז שהוא נלקח בשבי עליו לציית ולפעול לפי כללי השחקן השבוי.

13.3. במקרה של ניסיון לקיחה בשבי ללא עליונות מספרית ברורה ומוחשית, הצד הנשבה לא חייב לצייט וימשיך לפי הכללים וליפי התסריט.

13.4. תחקור שבויי ניתן לשאול שבוי שלוש שאלות בלבד! השבוי מחויב לענות על אחת השאלות תשובת אמת !, לאחר מכן השבוי ייחשב כ"הרוג" וימשיך לפי הכללים ולפי התסריט.

13.5. משך השבי נמשך כשעה אחת לכל היותר (מדידת הזמן תיעשה על ידי השבוי בעצמו מהרגע שבו הוא נשבה) או לאחר שעונה על 3 שאלות. לאחר מכן השבוי ייחשב כ"הרוג" וימשיך לפי הכללים ולפי התסריט.

13.6. השבוי יענה על השאלות רק ב "כן" "לא" ו "לא יודע".

13.7. לאחר השבי אסור לשחקן לספר פרטים נוספים כלשהו אודות קבוצתו.

13.8. ציוד והכלי איירסופוט של השבוי ישאר בהחזקתו של השבוי, אסור לשבוי להשתמש בציוד שלו נגד הקבוצה היריבה בכול צורה שהיא עד כניסתו המחודשת למשחק.

13.9. על השבוי לשמור על רוח המשחק בהקפדה על החוקים. אין עליו לבצע ניסיון כלשהו לשבור את כללי השבי.

14. נציגי תקשורת

14.1. נציגי תקשורת (צלמי וידאו\ סטילס\ כתבים) במשחקי איירסופט מחויבים לפעול על פי חוקים אלו ולהקפיד עליהם באופן מלא.

14.2. יכולים להיות כתבים יוצאי דופן אשר יוכנסו לאזור המשחק כגוף ניטראלי (מארגני המשחק חייב לעדכן את כל המשתתפים על השתתפות נציגי תקשורת אלו כשבועיים לפני המשחק לכל המאוחר)

ויפעלו לפי הסעיפים הבאים:

 • נציג תקשורת ילבש כובע ואפוד בצבע אדום\צהוב.
 • נציג תקשורת לא ינהל שיחות עם המשתתפים בזמן המשחק.
 • נציג תקשורת ישמור מרחק של לפחות 10 מטר מכל שחקן.
 • נציג תקשורת לא יעמוד בין שני שחקנים.

14.3. הקפדה על החוקים לא מבטיחה את הבטיחות של נציגי התקשורת והציוד שלהם בפני פגיעה של כדור BB או פירוטכניקה. לכן אין השחקנים ומארגני המשחק נושאים בכול אחריות לנזק כלשהו במידה ויגרם באופן ישיר או עקיף על ידי אחד ממשתפי האירוע.

15. אורחים

15.1 "אורחים" ייחשבו – כל הנמצא בשטח משחק נוכחותו מאושרת עם המארגנים אך אינו משתתף במשחק.

15.2 אורחים המתלווים לאחת הקבוצות, יענדו על ראשם, צווארם או ידם סרט מזהה בצבע אדום, לאורך כל זמן המשחק, וזאת על מנת להימנע מאי הבנות. חובה ! על כול האורחים לענוד על ראשם ואו צווארם או ידם סרט מזהה בצבע אדום !

15.3 בעת התקלות עם תושבי המקום או תיירים באזור המשחק ! יש במיידי לחדול בירי ולצעוק חדל. על מנת למנוע פציעה .

16. מארגני המשחק

16.1 מארגני המשחק וגורמים מטעם CF ייבחרו על ידי ראש CF.

16.2 תפקיד מארגני המשחק וגורמים מטעם CFהינו לשמש כגורמים ארגוניים וניהולים במהלך המשחקים CF.

16.3 למארגני המשחק וגורמים מטעם CF, קיימת הזכות לעלות לדיון שחקן/קבוצה על הפרת התקנון או תסריט המשחק, כמו גם הזכות ליזום הרחקה באופן עצמאי במקרים חריגים !.

16.4 במקרה של אי הסכמה בין מארגני המשחק וגורמים מטעם CF בנוגע למהלך ואו פסיקה כלשהיא במהלך המשחק, עליהם להגיע להסכמה משותפת בנושא בטרם הנושא מועלה לCF , או ניתנת פסיקה לגביו במשחק. במידה והצדדים אינם מגיעים להסכמה, עליהם לפנות בנושא לגורם מטעם המארגנים שלישי, ולהגיע להבנה באמצעות הצבעה של 2 כנגד 1.

16.5 לכל משתתף במשחק, בין אם הוא ראש קבוצה ובין אם לא, יש הזכות להגיש לפורום הקפטנים ערעור על פעילותו/פסיקתו של גורם מטעם המארגנים. הערעור יתקבל בהסכמה של 2/3 (שני שליש) מראשי הקבוצות בCF. הקבוצה אשר הגישה את הערעור לא תשתתף בהצבעה זו. במידה ושניים, או יותר, ערעורים, שהוגשו על ידי קפטנים של הפורום, נמצאו כמוצדקים על ידי CF, ראש CF יעלה לדיון בפני הפורום את הדחתו של השחקן מתפקיד הגורם המארגן. ההדחה תיעשה ברוב קולות CF.

17. יזמות של משחקי CF (משחקים גדולים)

17.1 שלבי ההיערכות למשחקים רשמיים:

17.2 בקשה לקיום משחק תוגש על ידי הקבוצה החברה CF או ועדת ארגון בין-קבוצתית.

לבקשה יש לצרף:

תסריט המשחק

המיקום המיועד לעריכת המשחק ומיקום חלופי

עלות השתתפות במשחק לחברי ארגון CF.

17.3 תסריט המשחק, תאריכים ואופן ההרשמה למשחק, אישורי כניסה למשחק וחלוקה כוללת לצדי המשחק, יאושרו על ידי קבוצת המארגנים לפחות שבועיים לפני תחילת המשחק.

17.4 במשך כשבוע-שבועיים לפני תחילת המשחק, הצדדים במשחק:

- ייבחרו את מפקדי הצדדים

- יארגנו את פעילות החפ"ק של הצדדים

- יבססו את יחסי הגומלין הבין-קבוצתיים ויערכו התאמות פעולות הלוחמה בין תתי הקבוצות ויארגנו את מערך השליטה.

17.5 במהלך תקופת ההיערכות למשחק, על מארגני המשחק לספק מידע בנוגע להיערכות למשחק. חובה לספק:

מפה/תרשים של המיקום המיועד למשחק ושל המיקום החלופי, כולל נקודות ציון ל-GPS.

מידע בנוגע למיקום המיועד למשחק, כולל דרכי הגעה ויציאה ממנו.

כללי התנהגות באזור המגורים .

דרכים ליצירת קשר כל כלל המארגנים של המשחק, גורמים מטעם פורום הקפטנים וגורמים נוספים המעורבים בארגון המשחק.

17.6 מניעת שחקן/קבוצה : למארגני המשחק יש את הזכות לאסור השתתפות של שחקן או קבוצה במשחקי CF, אך עליה לספק הסבר לאיסור באתר הרשמי של הפורום, אלא אם הגורם אשר השתתפותו נאסרה אינו מאשר את פרסום המידע.

17.7 כללי ההתנהגות באזור המגורים נקבעים על ידי מארגני המשחק. גורם ממארגני המשחק יהיה אחראי על שמירה על הסדר באזור המגורים. קבוצה העוזבת את אזור המגורים, תפנה את האשפה ליעד שייקבע ויימסר לה וכן, תזדכה על מיקומי החניה שברשותה למארגני המשחק.

17.8 באחריותו של כל קפטן לדאוג שקבוצתו נשארת במשחק עד סיומו. עזיבת המשחק טרם סיומו נחשבת כהתנהגות לא מקובלת ולא מכובדת כלפי חבריהם לתביב למארגנים.

18. רכוש פרטי

18.1 חל איסור מוחלט לגעת או להעביר ציוד אישי של משתתפי המשחק. העברת הציוד האישי אסורה בכל מקרה למעט מקרים של סכנה לבריאותו או חייו של אדם או אם הדבר זוהה כאבידה. חלקי ציוד שזוהו כאבידות, יועברו למארגני המשחק אשר ישיבו אותם לבעלים.

19 - איסורים !

על מנת למנוע מצבים של פציעות ושל אי נעימות במשחקי CF:

19.1 חל איסור להרים ולהשליך הצידה נפצים ומוצרים פירוטכניים אחרים, לאחר שהופעלו.

19.2 חל איסור לבצע ירי על גורמים הנושאים סרט/תחבושת בצבע אדום (בשעות החושך, פנס עם פילטר בצבע אדום), תושבים מקומיים או תיירי המקום.

19.3 חל איסור מוחלט על כול התנהגות לא הולמת בין שחקנים במהלך המשחק.

19.4 חל איסור השתתפות במשחק על גורמים הנמצאים תחת השפעת אלכוהול או סמים.

19.5 חל איסור מגע ושימוש בנשק של אחר, ללא אישור מפורש של הבעלים.

19.6 חל איסור שימוש בפנסים טקטיים בעלי יותר מ-200 לומ' ו/או מצב סטרובוסקופ ("פליקר")

19.7 בעת משחק במקום סגור (בניין/מבנה), בו קיימת היכולת לבצע ירי על יריבים ממרחק קצר, חל איסור על שימוש בנשק איירסופט בעל מהירות יריה העולה על 110 מ"ש.

19.8 קיימת חובה ללבוש משקפי/מסכת מגן לאורך כל המשחק.

19.9 חל איסור על שחקן להימצא באזור המגורים או חדר המתים עם מחסנית במצב "הכנס" ו/או כדור בקנה הנשק.

19.10 מתבקש לא להביא נשק חם למשחק! במידה ויש על השחקן נשק חם, הוא מתבקש לפרוק אותו מול המארגנים ולהרחיק מחסנית מהנשק.

19.11 חל איסור על שימוש בלייזרים טקטיים צבאיים. רק רפליקות. (לייזרים צבאיים יכולים להזיק לעיניים בצורה משמעותית. קשה למנוע פגיעה בעיניים בזמן המשחק).

19.11 חל איסור על שימוש בלייזרים ירוקים מכל סוג.

20. אחריות השחקנים על התנהגות לא ספורטבית, הפרת חוקי האיירסופט והגבלות שנקבעו בתסריט המשחק:

20.1 שחקן, אשר הפר את התקנון הנ"ל, ייתפס על אי אמינות ואו ישתמש בהתנהגות לא הולמת כלפי שחקן אחר, יהיה אחראי לתת את הדין בהתאם לחמורת המקרה , עד כדי הדחה פומבית מארגון CF לתקופה זמנית או לצמיתות .

20.2 קפטן הקבוצה והקבוצה, בה חבר הקבוצה המפר את חוקי התקנון ארגון CF, יישאו באחריות על הפרת התקנון וחוקיו ועלולים לשאת בענישה קולקטיבית בהתאם לחמורת המקרה .

20.3 הפרה של התקנון, תסריט המשחק, כללי ההתנהגות תיחשב במידה :

ההפרה נצפתה/אומתה על ידי מארגני המשחק ואו נציגים מטעמה/קפטן קבוצה של קבוצה אחרת החברה בארגון CF .

ההפרה נצפתה על ידי מינימום שתיים או יותר שחקנים, מהקבוצות שהשתתפו במשחק ומאושרת על ידיי מארגני CF .

קיימות ראיות מוחשיות להפרה , כגון תמונות, הקלטת אודיו או וידאו .

כל דיווח/שאלה בנוגע להפרה שנצפתה במהלך המשחק יוגשו במהלך חודש אחד (30 ימים) ממועד סיום המשחק.

20.4 אם במהלך בירור עובדה/דיווח יעלה כי מי מהמשתתפים הסתיר או הטעה במכוון לטובת אינטרסים של אחר, יחולו עליהם הדין כאילו וביצעו את העברה בעצמם .

20.5 ענישה על הפרה חלות על כל חברי הקבוצה. בעת המעבר של שחקן לקבוצה אחרת, הענישה אינה מבוטלת ויחולו על השחקן עצמו בלבד, ללא השפעה על חברי הקבוצה אליה עבר.

20.6 בעת הפרה ראשונה, אשר אינה מהותית (לא הסתיימה בנזקים משמעותיים), הקבוצה המפרה תקבל אזהרה שתהיה תקפה עד לתום המשחק הבא או לתקופה של שנה אחת.

20.7 במידה והקבוצה מונה שחקנים בעלי אזהרה אישית, הענישה תכלול רק את השחקן אשר קיבל אזהרה בעבר .

20.8 במידה ובמהלך התקופה המצויינת התקבלה אזהרה נוספת, או בעת הפרה מהותית של אחד מסעיפי התקנון, על הקבוצה יחולו ענישה בהתאם למצוין בתקנון .

20.9 כתוצאה מהפרה על חוקי התקנון שנעשתה על ידי קבוצה, במהלך המשחק ו/או לפני תחילתו, באזור מחנה המגורים, יחולו אחת מהסנקציות הבאות (ללא אזהרה מוקדמת):

- הזהרה.

- בידוד הקבוצה – ברוב קולות קפטנים CF. לאחר הזהרה. כולל - הרחקה מהשתתפות במשחקים של ארגון .CF הרחקה מהשתתפות באימונים משותפים עם קבוצות CF.

- הרחקה מפורום הקפטנים.

- הרחקה מהשתתפות במשחקים של ארגון CF לתקופה של משחק אחד, או לתקופת זמן ארוכה יותר כולל שלילת זכות ההצבעה בפורום CF.

20.10 הסנקציות החלות יאושרו על ידי רוב קולות של חברי פורום הקפטנים. במידה והוחלט להטיל סנקציות פחותות מאלו שנקבעו ומצוינים בתקנון, ההחלטה תאושר ברוב של 2/3 מהקולות של פורום הקפטנים.

זכות ההצבעה תישלל במקרים אלו לקבוצות המשתתפות בקונפליקט .

21. שונות

21.1 למארגני המשחק הזכות לשנות ואו להוסיף סעיפים נוספים לחוקי התקנון בכול עת ! ובתנאי שסעיפים אלו אינן סותרים סעיפים קיימים המוסכמים בתקנון ארגון CF. על המארגנים להודיע על כל שינוי בתקנון למשתתפים, לא יאוחר 30 יום לפני מועד תחילת המשחק.

אירועים עתידים

 • IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 עמותה לקידום איירסופט ומועדון טקטיקבול מזמין את כולם לתחרות ירי מעשי באקדחי Airsoft, שתתקיים באתר המועדון בבית ברל.התחרות ירי מעשי תתקיים בשישי 1/04/2016 ותתחיל בשעה 9:30.משתתפים מתבקשים להתייצב עד-9:30.דמי השתתפות הם 120 ₪ עם השכרת ציוד ו-60 ש"ח לבעלי ציוד… להמשך קריאה...