כללי MilSim

כללי MILSIM נלקחו מפורום הקפטנים, בהמשך CF.

1. הגדרות כלליות

2. השתתפות וההצבעה בפורום הקפטנים

3. על קבוצות ושחקנים

4. כנס הקפטנים

5. מטרות ומהלך המשחק

6. דרישות בטיחות לכלי איירסופט

7. ציוד משחק

8. דרישות לציוד מגן

9. הוראות והובלה

10. בטיחות בעת הפעילות

11. כלי רכב

12. "הרוגים"

13. "שבויים"

14. נציגי תקשורת

15. אורחים

16. מארגני המשחק

17. יזמות של משחקי CF (משחקים גדולים)

18. רכוש פרטי

19 - איסורים!

20. אחריות השחקנים על התנהגות לא ספורטבית, הפרת חוקי האיירסופט והגבלות שנקבעו בתסריט המשחק

21. שונות

1. הגדרות כלליות

1.1 . איירסופט ( להלן: "משחק" ) - משחק מלחמה-ספורטיבי, ללא מטרת רווח .

1.2 . פורום הקפטנים של קבוצות האיירסופט הישראליות (CF) הוא צורה של התארגנות עצמית של קהילת שחקנים איירסופט בישראל.

1.3 . תקנון החוקים הזה מגדיר את העקרונות הבסיסיים של הארגון CF .חברות בארגון CF מחייב שחקן/קבוצה בעמידה המלאה של כול סעיפי התקנון , הפרת של אחד מסעיפי התקנון תגרור הרחקה זמנית או קבוע של אותו שחקן/קבוצה בהתאם לחמורת המקרה.

1.4 מטרותיה העיקריות של CFהיא פיתוח קהילת האיירסופט,תוך שאיפה וחזון לקידום איירסופט בישראל.

1.5 . בין מטרותיה של CF :

פיתוח תחום איירסופט .

ליזום משחקי קבוצות מאורגנים (משחקים גדולים).

הגדלת מספר השחקנים בישראל.

ייצוג תחום האיירסופט בארץ תחת תדמית של רוח ספורטיבית , מוסריות , כבוד הדדי והגינות .

תיאום וגישור בין קבוצות איירסופט - וחבריCF .

2. השתתפות וההצבעה בפורום הקפטנים

2.1 . חבריCF הם קבוצותאיירסופטאשר עומדים בתנאי הקבלה להיות חברים ב CF והתחייבות להשתתףבפעילות של CF.

2.2. לכלחברי CF ישאתהזכותלהעלותנושאיםולהשתתףבדיונים השונים .

2.3. קבוצהחדשה אשר רוצה להצטרף מחויבת להיותמוצגתבכינוס\פורוםשלCF .

קבוצה יכולה להתקבל רק לאחר הצבעה של חברי CF,ברובהקולות.

2.4.שלילת חברות בארגון CFיכול במקרים הבאים:

באופןאוטומטי , במידה וההשתתפותהאחרונהשל נציגי הקבוצה במפגש CF עברה יותרמשנה.

באופןאוטומטי , אםלאהופיעבמשחקCF (משחק גדול ) במשךשנה.

בעת אי עמידה בחוקי התקנון ובהצבעהשלחבריCF , ברובהקולות.

2.5. קיימים שתי סוגי חברות בארגון CF בעלי זכות הצבעה וללא זכות הצבעה.

2.5.1. זכות הצבעה : קבוצה אחת = קול אחד.

2.5.2. חברי CF ללא זכות הצבעה.

 • קבוצה חדשה במשך שנה אחת לאחר הצטרפות ל CF
 • נציגים של עמותות איירסופט נוספות אשר אינם מוגדרים חברי ארגון CF

3. על קבוצות ושחקנים

3.1 . צוותCF יחזיק ברשימת שחקני איירסופט של קבוצות CF.

3.2 . נתונים:

נתונים ציבוריים

שם הקבוצה, מקום הקבוצה בהארץ, מעמד ב CF , מידע על השתתפות הקבוצה באירועי CF . מידע על סנקציות שהוטלו על הקבוצה;

כינוי של השחקן , תפקידו בקבוצה, מידע על הסנקציות שהוטל על השחקן.

מידע חסוי .

שמו של השחקן , פרטים ליצירת קשר, מידע על בעיות רפואיות.

3.3 . עדכון פרטים מתבצע בעת הרשמה למשחקים.

3.4 . מידע ציבורי על קבוצות ושחקנים ניתנים ללא הגבלה,כוללים פרסום באינטרנט.

3.5 . מסירת מידע אישי:

 • לנציגי צוות מארגן משחקים של CF.
 • למארגני משחק אחרים של קבוצות השייכות לCF . (במידה והשחקן לא ציין אחרת)
 • מסירת מידע אישי יתבצע אך ורק בהסכמתו של השחקן שלגביו מידע זמין .

4. כנס הקפטנים

4.1 . לפי בקשתו של ראש ,CFאך לא פחות מפעם ב-6 חודשים , כל קפטן המייצג קבוצת איירסופט השייכת לארגון CFרשאי לעלות להצבעה את הצורך לכנס נוסף.

4.2 . בכינוס של CF חייב להיות נוכח הקפטן\סגנו או מיופה כוחו של הקפטן ,לא יותר מ-2 נציגים מכל קבוצה.

4.3 .בהסכמה מראש כל קפטן יכול לייצג התאחדות של כמה קבוצות, לקבל החלטות ולהצביע מטעמם.

4.4 . את הכנס מנהל ראש CF ואו נציג מטעמו.

4.5 . הודעה על הזמן והמקום של הכנס יפורסמו באתר\דף רשמי של CF,לא פחות מ -14 יום טרם הכנס.

4.6 . תוצאות\החלטות הכנס יפורסמו באתר\דף רשמי של CF תוך 7 ימים לאחר הכנס.

5. מטרות ומהלך המשחק

5.1 . במשחק משתתפות מספר קבוצות ומצוידות בהתאם לחוקיCF .

5.2 . המשחק יתבצע בשטח מוגדר מראש ולפי כללים אשר נקבעו על ידי מארגני המשחק. כולל גבולות גזרה, התסריט והתנהלות הכוללת של המשחק.

5.3 . מחנה מגורים(שטח הניטראלי ) לא נכלל בשטח המשחק (מלבד במקרים כאשר זה מצוין מראש בכללי המשחק הספציפי). מחנה המגורים יסומן בסס"ל.

· ירי באזור מחנה המגורים אסור בהחלט!, במידה ונצפה שחקן אשר חרג מהנהלים האלו "בשוגג" באחריות השחקן שלידו להעיר את צומת לבו של השחקן היורה לחדול מירי במידי ולהתרחק לאזור בטוח אשר מוגדר מראש כמותר ומאושר לירי .

5.4 . מטרת המשחק בכללי (משחק גדול ) על כול צד - להשלים את המשימות שהוטלו עליו לפי התסריט.

5.6 . במקרים מסוימים במהלך המשחק, במלואו או בחלקו, יהיה מנוהל על ידי מרשלים (מפקחים מטעם מארגני המשחק ואו מטעם CF), פיסקתם/הוראות אשר ניתנים על ידם בכול הקשור למשחק אינם ניתנים לערור ויש לציית להם במידי בזמן המשחק.

5.7 . המשחק מבוסס על הגינות יושר רוח ספורטיבית וכבוד הדדי.לכן כל הסכסוכים , ויכוחים והמריבות או כול התנהגות לא נאותה בין השחקנים במהלך מהשחק אסורה בהחלט .

שחקנים אשר לא יכולים לשלוט בעצמם ויחרגו מכללים אלו ,יתבקשו לצאת למחנה המגורים.

5.8 . חל איסור מוחלט על שימוש של אלכוהול או סמים בזמן המשחק !. אחריות האכיפה היא על הקפטנים של הקבוצות ! .

6. דרישות בטיחות לכלי איירסופט:

6.1 אקדחים:

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 110 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 0 מ.

6.2 כלי עיקרי:

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 130 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 10 מ.

6.3 מקלע:

תנאים נוספים – רק כלים שהם רפליקות של כלי ירייה מדגם מקלע.

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 140 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 15 מ.
 • ירי אוטומטי – מותר.

הבהרה – לקבוצה זו מסווגים אך ורק כלים אשר הוגדרו ע"י היצרן כרפליקות של כלי ירייה מסוג מקלע (Machine Gun). שדרוגים כל שהם של רפליקות של כלי ירייה מסוג רובה סער אינם יכולים להיות מסווגים לקבוצה זו.

6.4 רובה צלפים חצי אוטומטי:

תנאים נוספים :

א. מניעת אפשרות להפעלת כלי באופן פעולה של ירי אוטומטי.המניעה חייבת להיות ממומשת או ע"י היצרן של הכלי, או ע"י התקנת חסם ירי אוטומטי בתוך גיארבוקס. כל צורת ביטול ירי אוטומטי אינה חוקית עבור קבוצה זו.

ב. מחויב בדורגלים וכוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 2 לפחות המותקנת על הכלי.

ג. לקבוצה זו מסווגים אך ורק כלים אשר הוגדרו ע"י היצרן כרפליקות של כלי ירייה מתאים לקלע (כולל M4). שדרוגים כל שהם של רפליקות של כלי ירייה מסוג רובה סער אינם יכולים להיות מסווגים לקבוצה זו.

מהירות כדור מכסימלית – עד 150 מ"ש.

מרחק ירי מינימאלי – 20 מ.

ירי אוטומטי – אין.

6.5 כלי צלפים:

תנאים נוספים:

א. רק כלים בעלי מנגנון טעינה בריחי (bolt action).

ב. כוונת אופטית בעלת מקדם הגדלה 3 לפחות המותקנת על הכלי.

ג. דורגלים מותקנים על הכלי.

 • מהירות כדור מכסימלית – עד 180 מ"ש.
 • מרחק ירי מינימאלי – 30 מ.
 • ירי אוטומטי – אסור.

6.6 כלים - ה50,CAL 338 ו.408

מהירות כדור מכסימלית – עד 200 מ"ש.

מרחק ירי מינימאלי – 40 מ.

ירי אוטומטי – אסור.

7. ציוד משחק

7.1. כל שחקן רשאי להשתמש בלבוש ובציוד טקטי בסגנון "צבאי".

7.2. שחקנים מאותה קבוצה חייבים לשמור על אחידות בלבוש.

7.3. יש איסור על ביגוד "אזרחי" במשחק (במקרה וזה לא נדרש לפי כללי משחק ספציפי).

7.4 יש איסור על שימוש בסממנים טרוריסטים כגון כפיות ודגלים שמזוהים עם ארגון טרור. – פרט ל-shemagh(כפייה בצבע ירוק כהה)

7.5 פירוטכניקה - אסורה, עד שנאמר אחרת בחוקי משחק ספציפי.

אירועים עתידים

 • IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 IPSC Action Air - תחרות ירי מעשי אפריל 2016 עמותה לקידום איירסופט ומועדון טקטיקבול מזמין את כולם לתחרות ירי מעשי באקדחי Airsoft, שתתקיים באתר המועדון בבית ברל.התחרות ירי מעשי תתקיים בשישי 1/04/2016 ותתחיל בשעה 9:30.משתתפים מתבקשים להתייצב עד-9:30.דמי השתתפות הם 120 ₪ עם השכרת ציוד ו-60 ש"ח לבעלי ציוד… להמשך קריאה...